Parafia Św. Józefa Robotnika

w Popowie

Sakramenty

    CHRZEST, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej.


Sakrament chrztu św. udzielany jest w naszej parafii w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11:30.

Chrzest zgłasza jedno z rodziców ok. 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem.

Przynosimy:

- akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego, 

- dane dotyczące rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, zawód, dokładny adres zamieszkania), 

- rodzicami chrzestnymi mogą być wierzący i praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, mogą przystępować do sakramentów świętych oraz stanowią moralny przykład dla dziecka (rodzice chrzestni spoza naszej parafii, dostarczają zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić tę zaszczytną godność· ), 

- rodzice chrzestni i najbliżsi z rodziny przystępują do sakramentu spowiedzi oraz w intencji dziecka przyjmują komunię świętą, 

- chrzestni zatroszczą się o świecę i białą szatę z wypisanym imieniem dziecka i datą chrztu.

 

"Kto przyjmuje chrzest, będzie zbawiony" (Mk 16,16)

 


 

"Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa; kto je wyznaje, porzuca - ten miłosierdzia dostąpi. ( Prz 28, 13)

Przystępujący do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę.

Okazja do spowiedzi świętej:

- 30 minut przed każdą Mszą św.

- w każdy pierwszy czwartek i piątek miesiąca, 

- z okazji rekolekcji wielkopostnych, świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia w wyznaczone dni, dla chorych, samotnych i starszych parafian w pierwsze piątki miesiąca. 


Ten, kto żyje miłosierną miłością Boga, jest gotowy odpowiedzieć na wezwanie Pana: "Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim"  (Mt 5, 24) 

 


 

 

Przygotowanie dzieci do I Komunii św. następuje bezpośrednio w 3 klasie szkoły podstawowej, podczas katechezy na którą dzieci uczęszczają w szkole. W tym okresie dzieci oraz ich rodzice zobowiązani są w szczególny sposób do udziału w niedzielnej Mszy świętej o godz. 8.30 oraz październikowych nabożeństwach różańcowych, a w Wielkim Poście w piątki w Drodze Krzyżowej o godz.16.30. Dzieci mają jedno spotkanie w miesiącu w kościele z ks. a rodzice co miesiąc w trzecią niedzielę miesiąca mają katechezę.


Aby dziecko mogło przystąpić do I Komunii Świętej należy przedstawić: 

- Świadectwo chrztu, jeśli sakrament ten został przyjęty, przez dziecko, w innej parafii

- Winno ukończyć z wynikiem pozytywnym katechezę przygotowującą do sakramentu Pierwszej Komunii świętej.

 


 

BIERZMOWANIE

 

Sakrament bierzmowania; który wyciska charakter i przez który ochrzczeni, postępując na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, są ubogacani darem Ducha Świętego i doskonalej łączą się z Kościołem, umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili.

Ochrzczeni przechodzą dalszy etap chrześcijańskiego wtajemniczenia przez sakrament bierzmowania. Przez dar DUCHA ŚWIĘTEGO wierni zostają bardziej upodobnieni do Chrystusa i umocnieni, aby składali Mu świadectwo. Ich dusze otrzymują niezniszczalny charakter, czyli znamię Pańskie.


Kościół przypomina:

- obowiązkiem rodziców jest troska o przygotowanie dzieci do sakramentalnego życia, formowanie ducha wiary i pobożności, 

- kandydat do bierzmowania powinien być ochrzczony i znajdować się w stanie łaski, 

- bierzmowanym towarzyszy świadek (człowiek dojrzały, należący do Kościoła Katolickiego, który przyjął: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. Najczęściej powinien to być chrzestny, rodzic lub osoba wybrana przez kandydata do bierzmowania, 

- szafarzem sakramentu jest biskup, 

- sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżem na czole, którego dokonuje się przez włożenie ręki na głowę i przez słowa: "Przyjmij znamię Daru Ducha Świętego", 

- bierzmowanie obowiązkowo poprzedza odpowiednia katecheza, 

- sakramentu bierzmowania udziela się w czasie Mszy Św. 

 

Przez łaskę Chrystusa ludzie otrzymują udział w Bożej naturze, co w pewnym stopniu przypomina narodzenie do życia przyrodzonego, jego rozwój i podtrzymywanie. Wierni, odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania i w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób przez sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia w coraz większym stopniu osiągamy skarby życia Bożego.Aby uzyskać sakrament bierzmowania należy przedstawić:

- akt chrztu (dla osób ochrzczonych w kościołach innych niż w parafii św. Józefa Robotnika w Popowie

- obecnie do bierzmowania przygotowuje się młodzież z kl  I szkół średnich.

          Dalsze przygotowanie w ramach katechezy przy parafii dla dzieci z kl. VI, VII i VIII

 

KATECHIZM

 

RACHUNEK SUMIENIA

 


MAŁŻEŃSTWO

 

Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Z tej racji między ochrzczonymi nie może istnieć ważna umowa małżeńska, która tym samym nie byłaby sakramentem.


Małżeństwo mogą zawrzeć wszyscy, którym prawo tego nie zabrania. Wolę przyjęcia sakramentu małżeństwa należy zgłosić w kancelarii trzy miesiące przed planowanym ślubem. Termin nauk przedmałżeńskich ustalany jest indywidualnie. 

Do kancelarii należy zabrać następujące dokumenty i dane: 

- dowód osobisty, 

- świadectwo chrztu św., jeżeli chrzest był poza naszą parafią; dokument ten nie może być datowany wcześniej niż 6 miesięcy, 

- świadectwa katechezy ze szkoły średniej, 

- dokument potwierdzający udział w spotkaniach Poradni Rodzinnej. 

- w przypadku małżeństwa konkordatowego dostarczamy zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzający stan wolny narzeczonych; dokument ten nie może w dniu ślubu mieć więcej niż 3 miesiące, 

- kilka dni przed ślubem dostarczamy dane świadków: imię i nazwisko, wiek, zawód, dokładny adres zamieszkania. Świadkami ślubu mogą być tylko praktykujący katolicy, którzy ukończyli 18 rok życia. Nie mogą to być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego.


"Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela" (Ew. w g. Św. Mateusza) 

 


 

                                                                                               NAMASZCZENIE CHORYCH

 

Kościół sprawując duszpasterstwo chorych spełnia polecenie Pana Jezusa, by troszczyć się o chorych. Troskę tę okazuje Kościół nie tylko odwiedzając chorych, lecz także podnosząc ich na duchu przez sakrament namaszczenia. Czyni to w czasie trwania choroby oraz wtedy, gdy chorzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci.

"Choruje ktoś wśród was? Niech wezwie kapłanów Kościoła i niech modlą się nad nim namaszczając go olejem w imię Pańskie. Modlitwa płynąca z wiary wybawi chorego i ulży mu Pan. A jeśliby był w grzechach, będą mu odpuszczone" (Jk 5,14-15).


DOKUMENTY KOŚCIOŁA MÓWIĄ: 

- chorych należy namaszczać, by ich podźwignąć i zbawić, 

- sakrament ten można powtarzać·, jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i ponownie zachorował, 

- udziela się osobom w podeszłym wieku, jeśli nawet nie zagraża im niebezpieczna choroba, 

- rodziny same powinny prosić o namaszczenie chorych, niech go przyjmują z wiarą i pobożnością. Niech wystrzegają się złego zwyczaju odkładania przyjęcia tego sakramentu. 

- kapłan wezwany do chorego, który już umarł namaszczenia niech nie udziela, pozostaje modlitwa za zmarłego, 

- formuła namaszczenia:

"Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen."

 

Z duszpasterskiej troski prosimy, aby namaszczenie chorych łączyć z odwiedzinami chorych, które odbywają się w każdy I PIĄTEK MIESIĄCA od godz. 9:00. Chorych zgłaszamy w zakrystii kilka dni wcześniej z zaznaczeniem, że prosimy również o sakrament chorych. Nie czekajmy zbyt długo, gdyż najczęściej jest już za późno! Wtedy nasze sumienie obciążamy wielką odpowiedzialnością za nie przygotowanie naszych bliskich na moment spotkania z Bogiem.
Prosimy, aby w mieszkaniu chorego przygotować na stoliku: krzyż, zapalone świece, wodę święconą, sól z chlebem oraz odrobinę waty.
Człowiek chory potrzebuje szczególnej łaski Bożej, aby pod wpływem lęku nie upadł na duchu i podlegając pokusom nie zachwiał się w wierze. Dlatego Chrystus w sakramencie namaszczenia daje swoim wiernym, dotkniętym chorobą, potężną moc i obronę.